SPIS TREŚCI

WSTĘP

 

STAN FAKTYCZNY OBECNEJ SYTUACJI W POLSCE

I        Niekorzystny dla Narodu Polskiego, partyjny system sprawowania władzy

           -    drogi

           -    nieefektywny

           -    szkodliwy

II       Niekorzystny dla Narodu Polskiego system trójpodziału władzy

III      Bardzo zły, niezależnie od rządzącej opcji politycznej, stan relacji władza-naród

IV      Bardzo źle funkcjonujące systemy zarządzania państwem

 

STAN FAKTYCZNY – NIEKTÓRE EFEKTY WTÓRNE

I        Bardzo duże, nieuzasadnione dysproporcje w poziomie życia obywateli

II       Brak zaufania Polaków do przedstawicieli władzy

III      Bezradność, apatia, brak wiary w lepszą przyszłość, ignorowanie obowiązków obywatelskich, odchodzenie od postaw patriotycznych i etycznych

 

STAN FAKTYCZNY - ANALIZA PRZYCZYN

I        Olbrzymie i nieuzasadnione koszty sprawowania władzy

-    bardzo drogi system partyjny

-    brak skutecznego nadzoru władzy

II       Bardzo zła jakość, sprawowanej od wielu lat, władzy

-    tragicznie zła jakość obowiązującego prawa

-    nadmiernie rozbudowana i zła, oparta na trójpodziale, struktura władzy

-    brak skutecznego nadzoru władzy

 

CELE PROPONOWANYCH REFORM

I        Stworzenie prawidłowo funkcjonującego systemu sprawowania władzy

II       Usunięcie innych przyczyn występujących dziś problemów

III      Stworzenie sprawiedliwych warunków funkcjonowania obywateli, zapewnienie im możliwości godnego i bezpiecznego życia oraz wprowadzenie właściwych relacji międzynarodowych

 

STRATEGIA PROPONOWANYCH REFORM

I        Udzielenie poparcia osobom ubiegającym się o status kandydata na Prezydenta RP

II       Dokonanie wyboru właściwego kandydata na Prezydenta RP w 2010 r.

III      Dokonanie zmiany Konstytucji RP

-    niepodległość i suwerenność Polski

-    podmiotowość Narodu Polskiego

-    ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci

-    realizacja niezbędnych reform (właściwa struktura i prerogatywy władzy, skuteczny nadzór)

IV       Wprowadzenie niezbędnych reform

 

NAJWAŻNIEJSZE, NIEZBĘDNE REFORMY

 

W ZARZĄDZANIU PAŃSTWEM

 

1        Utworzenie hierarchicznej struktury zarządzania państwem

2        Wprowadzenie Systemu Monitorowania Stopnia Akceptacji Prezydenta RP przez Naród Polski

3        Wprowadzenie jawności wyborów na Urząd Prezydenta RP

4        Zlikwidowanie Sejmu i Senatu

5        Zlikwidowanie finansowania partii politycznych

6        Uproszczenie i uzdrowienie wszystkich, innych przepisów prawa

 

W FINANSACH PUBLICZNYCH

 

7        Uwłaszczenie i zniwelowanie różnic w poziomie majętności Polaków

8        Uproszczenie systemu podatkowego i uczynienie go efektywnym

-    zlikwidować wszelkie ulgi, zwolnienia i progi podatkowe 

-    wprowadzić podatek od osób fizycznych, naliczany od wydatków na cele konsumpcyjne

-    wprowadzić jedną stawkę procentową podatku

-    stopniowo likwidować wszystkie, inne podatki

9        Uczynienie sprawiedliwym, system wynagradzania za pracę

-    powszechna dywidenda jako część zysku z tytułu posiadania praw współwłaściciela firmy

-    wynagrodzenia za wykonywaną pracę

                 -  płaca minimalna, gwarantująca zaspokojenie podstawowych potrzeb

                 -  płaca maksymalna, jaką otrzymywać powinien Prezydent RP

10      Optymalizowanie wydatków z budżetu państwa

11      Efektywne gospodarowanie pieniądzem i zarządzanie rynkiem finansowym

-    rezygnacja z wprowadzenia w Polsce „Euro”

-    uporanie się z kwestią zadłużenia zagranicznego

-    uporządkowanie zasad współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi

-    nacjonalizacja banków

 

DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ZEWNĘTRZNEGO

 

12      Promować realne nadzorowanie elit rządzących przez narody

13      Realizować eliminację zjawiska terroryzmu poprzez wyjaśnianie i usuwanie przyczyn

14      Tworzyć odpowiednie koalicje obronne, właściwie zorganizować, wyszkolić i uzbroić narodowe siły zbrojne w oparciu o własny przemysł

15                Przywrócić kontrole na granicach państwa

16                Zreformować politykę zagraniczną

 

DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

 

17                Zreformować organy ścigania, ratownictwa, zarządzania antykryzysowego

18                Zreformować wymiar sprawiedliwości

-    władzę sądowniczą poddać nadzorowi Prezydenta RP

-    przywrócić instytucję ławy przysięgłych

-    zmienić zasadę przedawniania przestępstw

-    zmienić zasady wymierzania kar

19      Osądzić osoby działające na szkodę Narodu Polskiego

20      Zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne

21      Zreformować system emerytalny i ubezpieczeń społecznych

-    zlikwidowanie ZUS, KRUS, FUS, Towarzystw Ubezpieczeń oraz przekazanie ich majątku Polkom i Polakom

-    zniesienie obowiązku ubezpieczeń

-    zniesienie obowiązku wypłat rent i emerytur przez państwo,

-    bardzo sporadyczne udzielanie pomocy państwa w indywidualnych przypadkach

22      Zreformować ochronę zdrowia

-    zniesienie dotychczasowego systemu finansowania służby zdrowia

-    wprowadzenie 100% odpłatności pacjentów lub ich opiekunów za świadczone im usługi

-    wprowadzenie nieodpłatnego koncesjonowania placówek służby zdrowia, nie będących własnością skarbu państwa

23      Zreformować edukację i szkolnictwo wyższe

24      Przeprowadzić wszelkie inne niezbędne reformy

 

ZAKOŃCZENIE

 

WSTĘP

 

Polki i Polacy, Szanowni Państwo!

 

Jest w Polsce wiele nieprawidłowości. Trudno  uwierzyć, aby samym tylko tasowaniem ludzi udało się cokolwiek poprawić. Zwłaszcza, gdy wśród tasowanych nie brakuje obłudników i zdrajców, którzy nie przebierają w środkach, aby „sprawować” władzę. Świadomy ryzyka, konkurowania z nimi, postanowiłem spróbować zrobić coś dobrego dla naszej Ojczyzny.

Jestem Polakiem, osobą niezależną od partii politycznych, związków zawodowych oraz różnych służb i organizacji. Uważam się za człowieka uczciwego, mam konkretne propozycje naprawienia Polski i myślę, że potrafiłbym je zrealizować przy Waszej pomocy. Proszę Was o zapoznanie się z nimi i ewentualne poparcie. Jeżeli je uzyskam, w wielkości wymaganej prawem (100 000) lub większej, to zgłoszę swoją kandydaturę na Prezydenta RP w wyborach 2010 r.

W obecnej sytuacji formalno-prawnej, nawet Prezydent niewiele może zrobić. Realizacja przedstawionego poniżej programu będzie jednak możliwa, pod warunkiem Waszego poparcia i pomocy. Są one niezbędne już teraz, przy zbieraniu podpisów niezbędnych do kandydowania na urząd Prezydenta RP. Będą również niezbędne, po ewentualnym sukcesie w wyborach.

Proszę Was o uczestnictwo w tym procesie, bo:

-    sytuacja Polaków i Polski jest bardzo zła i ulega ciągłemu, bardzo szybkiemu pogarszaniu,

-    zła sytuacja sama nie zmieni się na lepsze i nikt za nas tego nie zrobi,

-    jedna osoba nie jest w stanie wykonać tego, co trzeba,

-    nie można liczyć na partie polityczne gdyż, jak wskazuje praktyka, skupiają się na walce o władzę i innych, własnych interesach,

-    są jeszcze szanse na odwrócenie złych trendów oraz wprowadzenie zmian radykalnych i bardzo korzystnych dla Narodu Polskiego.

Więcej informacji o mnie znajduje się pod zakładką „życiorys” na stronie internetowej: www.tcichocki.pl

 

STAN FAKTYCZNY OBECNEJ SYTUACJI W POLSCE

 

I        Niekorzystny dla Narodu Polskiego, partyjny system sprawowania władzy, jest:

-      drogi dla podatników (znaczące kwoty dotacji,  subwencji, …),

-      nieefektywny (dotychczas nie zaszły żadne, znaczące i korzystne dla narodu przemiany. Żadna partia nie przedstawiła  też realnych programów mogących radykalnie poprawić sytuację w przyszłości),

-      szkodliwy (utrata niepodległości i suwerenności, permanentny deficyt w budżecie państwa, „wyprzedaż” majątku narodowego, upodlenie wizerunku Polski poprzez udział w okupacji innych narodów i groteskowych sporach kompetencyjnych na szczytach władzy, …).

 

II        Niekorzystny dla Narodu Polskiego, system trójpodziału władzy. Efekty jego obowiązywania pogrążają Polskę.  Pomimo występowania wielu problemów władze nie są w stanie jednoznacznie wskazać winnego tego stanu rzeczy, ani tym bardziej pociągnąć go do odpowiedzialności. Nawet nie próbują wyjaśnić, dlaczego jest źle. Niestety, bez wskazania przyczyn, nie ma żadnych szans na trwałe pozbycie się problemów.

 

III      Bardzo zły, niezależnie od rządzącej opcji politycznej, stan relacji władza-naród. Dlatego, że władza:

-      nie działa w interesie Narodu Polskiego (brak znaczących, korzystnych dla Polaków przemian. Dla przykładu:  partia, która będąc w opozycji głosiła konieczność likwidacji finansowania partii politycznych, gdy została partią rządzącą, nic nie robi w tym kierunku nawet w sytuacji „kryzysu finansowego” i mimo, że  w koalicji z inną, ma znaczącą większość głosów w Sejmie),

-      ignoruje wolę suwerena w zasadniczych dla Polski sprawach (Traktat Lizboński, „tarcza antyrakietowa”, wprowadzenie euro, …),

-      angażuje Polskę w bezsensowne konflikty zbrojne (Irak, Afganistan, …),

-      konsekwentnie „wyprzedaje” majątek narodowy w obce ręce (banki, energetyka, cukrownie, stocznie, …),

-      umożliwia przejmowanie majątku Narodu Polskiego (przedsiębiorstwa, nieruchomości, placówki służby zdrowia, …) przez „elity” w ramach tzw. „prywatyzacji”,

-      pozbawia Polskę niepodległości i suwerenności (podporządkowanie prawu Unii Europejskiej, uleganie wpływom: innych członków NATO, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Banku Centralnego, …), ….

 

IV      Bardzo źle funkcjonujące systemy zarządzania państwem: stanowienia prawa, finansów publicznych, wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, infrastruktury, rozwoju gospodarki, rolnictwa, kultury, sportu, bezpieczeństwa, pracy, nauki, wybierania przedstawicieli do różnych urzędów, …, skutkujące:

-      bardzo przerośniętym i ciągle rozbudowywanym, niestabilnym, bardzo złym jakościowo oraz drogim (jeśli chodzi o jego stanowienie) i kosztownym (ze względu na brak oczekiwanych efektów) prawem. Naród Polski pozbawiony jest efektywnych możliwości wpływania na decyzje polityczne, nie może odwoływać z pełnionych funkcji skompromitowanych przedstawicieli władzy ani weryfikować publikowanych wyników wyborów, …,

-      bardzo wysokim i nieustannie powiększającym się zadłużeniem państwa przy jednoczesnym braku ze strony „elit” politycznych, realnych pomysłów na zmianę tej sytuacji,

-      brakiem właściwych uwarunkowań formalno-prawnych i finansowych umożliwiających gospodarczy rozwój Polski (trudności z uzyskaniem pozytywnych opinii, uzgodnień, decyzji, kredytów i dotacji, nie zachęcający do właściwych postaw system podatkowy i ubezpieczeniowy, wszechobecna korupcja, …),

-      niesprawiedliwymi, niczym nieuzasadnionymi, ogromnymi dysproporcjami wpoziomie materialnym mieszkańców Polski,

-      sporami kompetencyjnymi na najwyższych szczeblach władzy,

-      częstymi i niestety nieskutecznymi demonstracjami i strajkami różnych grup społecznych, uzasadnionymi ich bardzo trudną sytuacją życiową i brakiem lepszych perspektyw,

-      zniesieniem kontroli granicznej, prowadzącym do zwiększenia zagrożenia życia i zdrowia (międzynarodowe mafie i terroryzm, przemyt narkotyków, wywóz dzieł sztuki, europejskie wysypisko śmieci, przywóz skażonej żywności,…), itd., itp.

 

STAN FAKTYCZNY – NIEKTÓRE EFEKTY WTÓRNE

 

I        Bardzo duże, nieuzasadnione dysproporcje w poziomie życia obywateli. Duża ilość bezdomnych i bezrobotnych, konieczność tułania się milionów Polaków po świecie w poszukiwaniu pracy i niewłaściwie odżywiane dzieci. Ciągły stres skutkujący rozpadem rodzin i złym stanem zdrowia,…. Jednocześnie, zapewnia się środki dla nieefektywnych partii politycznych, agencji, urzędów i najwyższych organów władzy oraz umożliwia istnienie  ogromnych majątków, niewyjaśnionego pochodzenia, wąskiej grupy ludzi, ….

 

II       Brak zaufania Polaków do przedstawicieli władzy: polityków, urzędników, policji, prokuratorów, adwokatów, sędziów oraz mediów, statystyki, posiadaczy wielomilionowych majątków, ….

 

III     Bezradność, apatia, brak wiary w lepszą przyszłość, ignorowanie obowiązków obywatelskich, odchodzenie od postaw patriotycznych i etycznych.

                            

STAN FAKTYCZNY - ANALIZA PRZYCZYN

 

Zmiana ustroju, wielokrotne zmiany opcji politycznych i ludzi będących u władzy nie poprawiły jakości zarządzania państwem. Uwolnienie się spod wpływów jednego państwa i poddanie innym, nie poprawiło poziomu życia większości Polaków. Powodów obecnej sytuacji jest z pewnością wiele. Nie ulega jednak wątpliwości, że krytyczna sytuacja przeważającej liczby Polek i Polaków oraz bardzo niekorzystny stan Polski jest przede wszystkim efektem bardzo drogiej i bardzo źle sprawowanej władzy w długim już okresie czasu.

 

I          Olbrzymie i nieuzasadnione koszty sprawowania władzy powodowane są przez:

-      bardzo drogi system partyjny. Koszty funkcjonowania nieefektywnych urzędników (powoływanych z klucza partyjnego) powiększane są o nieuzasadnione, bardzo wysokie koszty dotacji i subwencji dla partii politycznych,

-      brak skutecznego nadzoru władzy. Bardzo szkodliwy dla Polaków, wieloletni deficyt budżetowy, realizowany przez kolejne Rządy świadczy najlepiej o nieefektywnym  nadzorowaniu ich przez Sejm i skutkuje m. in. wzrostem kosztów o obsługę zadłużenia.

 

II         Bardzo zła jakość, sprawowanej od wielu lat, władzy jest efektem:

 

-      tragicznie złej jakości obowiązującego prawa, wynikającej głównie z warunków, w jakich jest tworzone. Warunków, charakteryzujących się wszelkiego rodzaju sprzecznościami interesów, ingerencją „lobbystów”, brakiem skutecznego nadzoru oraz motywacji do dobrej pracy i konsekwencji za złą, ….

Nie umożliwiono Narodowi Polskiemu realnego, bezpośredniego wpływu na kierunki przemian i cofnięcia mandatu złym przedstawicielom władzy. Nie stworzono efektywnie funkcjonującej w interesie Polski struktury władzy. Umożliwiono pozbawienie Polaków środków produkcji, banków, ziemi, cukrowni, elektrowni, stoczni, …. Doprowadzono do ogromnego, niesprawiedliwego rozwarstwienia materialnego mieszkańców Polski. Pozbawiono suwerenności poprzez uznanie wyższości prawa obcego. Maksymalnie utrudniono wybór właściwych ludzi spoza tzw. układów poprzez wprowadzenie warunku zdobycia stu tysięcy podpisów poparcia oraz niesprawiedliwego systemu finansowania partii politycznych, itd., itp.

-      nadmiernie rozbudowanej i złej, opartej na trójpodziale, struktury władzy. Występujące w Parlamencie sprzeczności interesów: osobistych, partyjnych, zawodowych, regionalnych i innych, rządza pieniądza, pokusa władzy i sławy, wpływy tzw. lobbystów,… skutecznie uniemożliwiają efektywne reprezentowanie interesów całego Narodu Polskiego. Rząd, pozbawiony możliwości korzystania z dobrego prawa, jest bezradny. Podobnie zresztą jak Prezydent ze swymi, zbyt małymi uprawnieniami. Na podstawie istniejącego stanu rzeczy należy stwierdzić, że funkcjonujący od dawna system sprawowania władzy, oparty na zasadzie trójpodziału, nie przynosi pozytywnych efektów, lecz negatywne: zagmatwanie odpowiedzialności za złe efekty, nieuzasadnione dysproporcje w poziomie życia, brak suwerenności, permanentny deficyt budżetowy, ….

-      braku skutecznego nadzoru władzy. Rząd jest nieskutecznie nadzorowany przez Sejm a widać to po stanie zasobności Narodu Polskiego i Skarbu Państwa oraz kondycji służby zdrowia, nauki i szkolnictwa, infrastruktury, gospodarki, itd., itp. Jeszcze gorzej jest z Sejmem, Senatem i Prezydentem praktycznie, wcale nie nadzorowanymi, bo umożliwienie Polakom wprowadzenia ”korekty” raz na cztery czy pięć lat to stanowczo za mało, jak wynika z praktyki.

Nie lepiej jest z bankami, mediami, ….

 

CELE PROPONOWANYCH REFORM

 

I        Stworzenie prawidłowo funkcjonującego systemu sprawowania władzy,

 

II       Usunięcie innych przyczyn występujących dziś problemów,

 

III      Stworzenie sprawiedliwych warunków funkcjonowania obywateli, zapewnienie im możliwości godnego i bezpiecznego życia oraz wprowadzenie właściwych relacji międzynarodowych.

 

STRATEGIA PROPONOWANYCH REFORM

 

Korzystne dla Narodu Polskiego przemiany są dziś konieczne, bo z każdym dniem zmniejszają się szanse na ich urzeczywistnienie. Niezbędnym warunkiem do ich przeprowadzenia, w sposób skuteczny i trwały, jest usunięcie przyczyn występujących problemów. W warunkach pokojowych, zrobić to może jedynie polska, silna, właściwie zorganizowana i nadzorowana władza. Konieczne jest, więc:

 

I          Udzielenie poparcia osobom  ubiegającym się o status kandydata na Prezydenta RP proponującym dobre dla Narodu Polskiego rozwiązania. W świetle obowiązującego dziś prawa, aby zarejestrować się jako kandydat, należy przedstawić co najmniej 100 000 podpisów osób popierających. Bez wymaganego poparcia nie można wziąć udziału w wyborach, niezależnie od tego jaka jest oferta programowa. Jest to poważna bariera dla kandydatów nie korzystających z dotacji i subwencji oraz nieznanych publicznie. Jest to bardzo poważne utrudnienie w przebiciu się innych propozycji programowych, niż te głoszone przez duże partie polityczne dysponujące ogromnymi społecznymi pieniędzmi i nieograniczonym dostępem do mediów.

 

II       Dokonanie wyboru właściwego kandydata na Prezydenta RP w 2010 r., który:

-      przedstawi najlepszy dla całego Narodu Polskiego program,

-      złoży na piśmie zobowiązanie do jego realizacji,

-      zobowiąże się do przygotowania projektu nowej Konstytucji RP, opartej na jego propozycjach programowych, korzystnej dla całego Narodu Polskiego,

-      przekona Naród Polski, że bez jego udziału zmiany na lepsze nie są możliwe,

-      zmobilizuje Naród Polski do bezpośredniego wykonania władzy, gwarantowanego przez obecnie obowiązującą Konstytucję w zakresie przyjęcia nowej, właściwej Ustawy Zasadniczej,

-      wdroży niezbędne reformy.

W trakcie wyborów należy angażować się w nadzorowanie prac komisji wyborczych, aby minimalizować prawdopodobieństwo oszustw.

                                                                                                                             

III      Dokonanie zmiany Konstytucji RP

 

Nowy, dobrze wybrany Prezydent powinien przygotować projekt korzystnej dla Narodu Polskiego Konstytucji. Treść i intencje projektu powinien przedstawić Polakom do oceny oraz ewentualnej aprobaty w formie referendum ogólnonarodowego.

Ze względu na fakt, że taki projekt będzie godził w indywidualne interesy Posłów, Senatorów, polityków, …, należy liczyć się z ich zdecydowanym oporem. Prezydent będzie mógł przezwyciężyć tą egoistyczną postawę, jedynie przy bardzo silnym poparciu  Narodu Polskiego, jako bezpośrednio wykonywanej władzy, gwarantowanej również przez obecnie obowiązującą Konstytucję.

Wprowadzenie nowej Ustawy Zasadniczej powinno zapewnić m.in.:

-      niepodległość i suwerenność Polski (niezależne stanowienie prawa, prowadzenie polityki monetarnej, …),

-      podmiotowość Narodu Polskiego (w szczególności uwłaszczenie go oraz umożliwienie mu efektywnego nadzorowania władzy poprzez nadzorowanie jej najwyższego przedstawiciela – Prezydenta RP),

-      ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci,

-      realizację niezbędnych reform (niezbędne są: właściwa struktura i prerogatywy władzy, skuteczny nadzór, …,) ….

 

IV        Wprowadzenie niezbędnych reform

 

Po wprowadzeniu w życie nowej Konstytucji, Prezydent RP powinien, na podstawie jej zapisów, utworzyć właściwą strukturę władzy. Następnie, przy jej pomocy, wprowadzić wymienione niżej reformy.

 

NAJWAŻNIEJSZE, NIEZBĘDNE REFORMY

 

W ZARZĄDZANIU PAŃSTWEM

 

1       Utworzenie hierarchicznej struktury zarządzania Państwem.

Najważniejszym, niezbędnym warunkiem przeprowadzenia koniecznych, radykalnych i korzystnych dla Narodu Polskiego przemian jest dobra władza. Dobra, czyli właściwie, hierarchicznie zorganizowana, silna uprawnieniami oraz permanentnie, skutecznie nadzorowana. Najwyższym przedstawicielem silnej władzy powinien być Prezydent RP – głowa państwa, działająca w imieniu i w interesie Narodu Polskiego, nadzorująca bezpośrednio lub pośrednio wszystkie inne poziomy władzy. On sam powinien być nadzorowany przez Naród Polski. Powinien odpowiadać za całokształt zachodzących przemian.

Prezydent powinien być wybierany na czas nieokreślony. Faktyczny okres jego urzędowania powinien być uzależniony od jego woli i możliwości oraz woli wyborców.

Odwołanie Prezydenta z urzędowania powinno odbywać się na podstawie analizy poparcia Narodu Polskiego, kształtowanego indywidualną oceną warunków życia i zachodzących przemian każdego, uprawnionego Polaka. Prezydent powinien wprowadzić następującą strukturę władzy:

 

 

Przy wyborze osób na poszczególne funkcje kierować się powinien ich kompetencjami, cechami charakteru, …, a nie przynależnością do partii X czy Y.

Korzyści:

-    wymierne, polegające na znacznym obniżeniu kosztów zarządzania państwem (zmniejszenie ilości urzędników-Sejm, Senat, …),

-    niewymierne, związane z jednoznacznym określeniem hierarchii, kompetencji i konsekwencji oraz efektywnym nadzorowaniem na każdym stanowisku.

 

2       Wprowadzenie „Systemu Monitorowania Stopnia Akceptacji Prezydenta RP przez Naród Polski” – (SM/SAP).

Nie „elity”, lecz cały Naród Polski powinien mieć decydujący wpływ na kierunki przemian społeczno-politycznych. W tym celu, należy umożliwić mu, jeśli uzna to za właściwe, odwołanie najwyższego przedstawiciela władzy odpowiedzialnego za całokształt istniejących warunków oraz planowane i zachodzące przemiany.

Każdy, uprawniony Polak powinien stale mieć możliwość opowiedzenia się za lub przeciwko przemianom proponowanym i realizowanym przez Prezydenta. Ilość takich osób jest zmienna.

Informatyczny system (SM/SAP) na bieżąco uwzględniałby wszystkie zachodzące zmiany (zgony, nabycie praw wyborczych, pozbawienie lub przywrócenie praw publicznych,…) oraz umożliwiał każdemu uprawnionemu dokonanie oceny lub jej zmiany w dogodnej dla niego chwili.

W momencie, gdy z systemu monitorowania wynikałoby, że więcej niż połowa uprawnionych Polaków chce odwołać Prezydenta, bo:

-      negatywnie ocenia zachodzące przemiany albo, że

-      Prezydent dobrze sprawuje swój urząd, ale któryś z jego kontrkandydatów przedstawia jeszcze lepszy program lub robi wrażenie sprawniejszego, to powinny być ogłoszone wybory nowego Prezydenta.

Każdy uprawniony Polak powinien mieć również możliwość łatwego sprawdzenia poprawności działania systemu (SM/SAP).

Korzyści:

-      niewymierne, związane z urzędowaniem najlepszego Prezydenta (całej władzy) spośród dostępnych w danym okresie oraz szybkim eliminowaniem negatywnych dla Narodu Polskiego trendów w zachodzących przemianach.

 

3       Wprowadzenie jawności wyborów na Urząd Prezydenta RP.

W obecnie istniejącym systemie wyborca nie ma możliwości sprawdzenia czy oddana przez niego karta nie została podmieniona na inną lub czy w wynikach wyborów nie wkradł się błąd.

 

4       Zlikwidowanie Sejmu i Senatu.

Prawo powinno być tworzone przez Rząd, odpowiedzialny za sprawność jego kształtowania i wdrażania oraz efekty obowiązywania. Badanie zgodności aktów prawnych, proponowanych przez Rząd, z przyjętymi celami i strategią rozwoju oraz ewentualne ich zatwierdzanie powinny być realizowane przez Prezydenta. Decyzja, co do wyboru celów i strategii rozwoju Polski powinna należeć do Prezydenta RP, jako najwyższego przedstawiciela Narodu Polskiego, działającego z jego wyboru, w jego interesie i przez niego nadzorowanego.

Korzyści:

-      wymierne, polegające na znacznym obniżeniu kosztów zarządzania państwem (diety posłów i senatorów, utrzymanie nieruchomości, transport, komunikacja, …,),

-      niewymierne związane z poprawą jakości obowiązującego prawa.

 

5       Zlikwidowanie finansowania partii politycznych.

Silne zaplecze partyjnych liderów oraz dotacje i subwencje nie zawsze idą w parze, jak wskazuje praktyka, z patriotyzmem, intelektem, pracowitością, lojalnością i … pozytywnymi efektami.

Korzyści:

-      wymierne, polegające na znacznym obniżeniu kosztów zarządzania państwem (dotacje i subwencje),

-      niewymierne, związane z oczyszczeniem partii politycznych z ludzi pozbawionych skrupułów, angażujących się z pobudek materialnych i innych, egoistycznych a nie patriotycznych.

 

6         Uproszczenie i uzdrowienie wszystkich, innych przepisów prawa.

Dokonać tego powinni: Prezydent i Rada Ministrów przy pomocy kilku osobowego Biura Legislacyjnego Rządu. Po dokonaniu optymalizacji prawa, należy wprowadzić jego możliwie maksymalną stabilizację.

 

W FINANSACH PUBLICZNYCH

 

Warunkami zdrowych finansów publicznych są: optymalizowanie przychodów i wydatków państwa, prowadzenie odpowiedniej polityki monetarnej oraz właściwego nadzoru finansowego. Żadnego z nich władze Polski nie realizują. Jest takie mądre powiedzenie, potwierdzone wydarzeniami historycznymi: „z niewolnika nie ma pracownika”. Nie trudno zauważyć, że polski pracownik (niewolnik „polskich elit”) efektywniej pracuje poza granicami kraju. Aby zmienić ten stan rzeczy, a przez to optymalizować przychody do budżetu i stan finansów państwa należy wprowadzić:

 

7         Uwłaszczenie i zniwelowanie różnic w poziomie majętności Polaków.

Własność powinna być źródłem poczucia bezpieczeństwa materialnego człowieka i motywacją do jego efektywnych, uczciwych działań. Powinna być wartością nienaruszalną. Aby jednak mogło tak być, to muszą być spełnione warunki na straży, których powinny stać władze państwa. Nie może ona pochodzić z działalności przestępczej (mafie, afery, oszustwa, korupcja, …) oraz z działalności bazującej na złych, niesprawiedliwych regulacjach prawnych lub złym egzekwowaniu prawa (patrz - „stan aktualny” oraz uznaniowe ulgi i zwolnienia podatkowe, niejednolite warunki wykupu mieszkań spółdzielczych, patologicznie funkcjonujący system zamówień publicznych, nierówny dostęp do surowców, źle funkcjonujący system wymiaru sprawiedliwości, tworzenie ustaw prawnych pod zamówienie, niesprawiedliwy system wynagradzania pracy, …). Dotychczasowe władze Polski nie zapewniły właściwego, opartego na zasadach moralnych, podziału majątku narodowego. Dlatego nieodzowne jest:

-      zinwentaryzowanie i dokonanie wyceny majątku będącego dotychczas własnością inną niż prywatną Polaków, przeznaczoną do uwłaszczenia (oddania na własność Polakom). Część majątku oczywiście musi lub powinna pozostać własnością Skarbu Państwa.

-      zinwentaryzowanie i dokonanie wyceny majątku będącego własnością prywatną Polaków,

-      umorzenie wszelkiego, wewnętrznego zadłużenia Skarbu Państwa, polskich przedsiębiorstw i osób prywatnych,

-      rezygnacja z wypłaty rekompensat za mienie porzucone,

-      wyliczenie średniego poziomu majętności Polaka (suma majątku przeznaczonego do uwłaszczenia i prywatnego, podzielona przez liczbę dorosłych Polaków w chwili formalnej gotowości do realizacji),

-      doprowadzenie do uwłaszczenia oraz zniwelowania różnic w poziomie majętności Polaków w oparciu o wprowadzone w tym celu: podatek i zasiłek „wyrównawczy”.

Przy niwelowaniu różnic należy zwrócić uwagę na właściwy podział majątku przypadającego na osobę. Jedna jego część powinna zabezpieczać potrzeby bytowe (mieszkanie, dom, …,), a druga – przychody (np. współwłasność jakiegoś przedsiębiorstwa, ziemia, …,).

W trakcie tego procesu należałoby również uporządkować kwestie własnościowe, zlikwidować tzw. dzierżawy wieczyste, zinformatyzować księgi wieczyste, ….

Przekazanie zasiłku wyrównawczego osobom niezdolnym do zarządzania majątkiem z powodu nałogu, niedostatecznego wykształcenia, itp. powinno być rozłożone w czasie, nadzorowane przez władze oraz uzależnione od podjęcia i postępów leczenia, nauki, ….Z identycznych powodów. Należy też zauważyć, że po wprowadzeniu w/w reform ednio nadzorowane przez Naród Polski.

Po zrealizowaniu uwłaszczenia połączonego z uśrednieniem majętności należy wprowadzić powszechny obowiązek ewidencjonowania przychodów i wydatków oraz corocznych zeznań na temat posiadanego majątku. W ten sposób władze miałyby możliwość zapobiegania powstawaniu nielegalnych majątków. Od tego momentu akceptowane byłyby jedynie te dysproporcje, które wynikałyby z poziomu odpowiedzialności, pracowitości, wytrwałości, oszczędności,…, jednych i lenistwa, nieuctwa, rozrzutności, …, innych.

  Po dokonaniu uwłaszczenia majątkiem państwowym, należy tak dostosować odpowiednie przepisy prawa, aby własność prywatna nie stanowiła przeszkód w realizacji niezbędnych inwestycji.

 

8         Uproszczenie systemu podatkowego i uczynienie go efektywnym.

Obecnie obowiązujący system podatkowy poprzez swoją skomplikowaną, rozbudowaną i niestabilną konstrukcję, bardzo utrudnia warunki życia i pracy. Poprzez wysoki poziom obciążeń, jeszcze  bardziej je pogarsza. Natomiast poprzez swą progresywność, zniechęca do podejmowania większego wysiłku, inicjatywy,…. W konsekwencji wszystkie te cechy w znacznym stopniu przyczyniają się również do istnienia tzw. „szarej strefy”. Stosowany obecnie liniowy podatek od zysków kapitałowych zmniejsza motywacje do oszczędzania. Aby uzdrowić tą sytuację należy:

-      zlikwidować wszelkie ulgi, zwolnienia i progi podatkowe,

-      wprowadzić podatek od osób fizycznych, naliczany od wydatków na cele konsumpcyjne,

-      wprowadzić jedną stawkę procentową tego podatku, stopniowo zwiększaną w miarę likwidacji wszystkich innych rodzajów podatków. Ostateczna, procentowa stawka powinna zapewnić optymalną wielkość przychodów do budżetu państwa (wprowadzenie podatku liniowego bez uprzedniego uśrednienia poziomu materialnego pogłębiałoby tylko niesprawiedliwe dysproporcje!),

-      stopniowo likwidować wszystkie, inne rodzaje opodatkowania.

Poza zwykłym uproszczeniem, zniesienie podatków od działalności gospodarczej wpływałoby pro rozwojowo na firmy i umożliwiało stopniowe zwiększanie wynagrodzeń i konsumpcji lub kapitału oraz przychodów do budżetu państwa i inwestycji, a co za tym idzie poziomu życia.

Taki podatek byłby sprawiedliwy i motywujący do bardziej efektywnej pracy.

 

9         Uczynienie sprawiedliwym, system wynagradzania za pracę.

Źródłem przychodów Polaków powinny być:

-      powszechna dywidenda jako część zysku z tytułu posiadania np. praw współwłaściciela firmy,

-      wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Przedział wynagrodzeń powinny określać:

-    płaca minimalna, gwarantująca zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych,

-    płaca maksymalna, jaką otrzymywać powinien Prezydent RP, uzależniona od kondycji ekonomicznej państwa i określana przez Radę Gabinetową.

Wszystkie, pośrednie poziomy wynagrodzenia, stanowiłyby część wynagrodzenia maksymalnego i określane byłyby przez odpowiednich zwierzchników.

 

10       Optymalizowanie wydatków z budżetu państwa poprzez wprowadzenie, opisanej powyżej, struktury zarządzania i nadzorowania władzy. Władza ta powinna wprowadzić nowe zasady tworzenia, zatwierdzania i nadzorowania realizacji „zadaniowego” budżetu państwa. Do przygotowywania optymalnych budżetów niezbędne jest długoterminowe planowanie inwestycji.

 

11       Efektywne gospodarowanie pieniądzem i zarządzanie rynkiem finansowym.

Bez wątpienia jakość prowadzonej polityki monetarnej ma wpływ na finanse publiczne. Aby, można było obciążać Ministra Finansów odpowiedzialnością za ich stan, to musi on mieć wpływ na politykę monetarną. Dlatego też, to on powinien powoływać skład Rady Polityki Pieniężnej i nadzorować jej prace oraz banku centralnego, Komisji Nadzoru Finansowego,….

Najpilniejsze zadania dla Ministra Finansów:

-      rezygnacja z wprowadzenia w Polsce „Euro” (w innym przypadku emitentem obowiązującej u nas waluty byłby Europejski Bank Centralny, prowadzący „niezależną” politykę pieniężną, a polski minister byłby pozbawiony narzędzi, niezbędnych do właściwego zarządzania finansami publicznymi),

-      uporanie się z kwestią zadłużenia zagranicznego,

-      uporządkowanie zasad kontaktów z międzynarodowymi instytucjami finansowymi,

-      nacjonalizacja banków (!).

 

DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ZEWNĘTRZNEGO

 

Aby zrealizować ten cel, trzeba przede wszystkim zmniejszać prawdopodobieństwo konfliktów oraz poszukiwać optymalnych rozwiązań zagrożeń globalnych poprzez prowadzenie właściwej współpracy międzynarodowej. Należy też:

 

12       Promować realne nadzorowanie elit rządzących przez narody.

Większość występujących dotychczas na świecie konfliktów, dyktatur, różnych kryzysów, …, było wynikiem chorych ambicji lub innych ułomności wpływowych jednostek i przywódców. Brak właściwego nadzorowania elit jest ciągle główną przyczyną wielu problemów. Ich skuteczne i trwałe usuwanie może odbywać się jedynie poprzez likwidację przyczyn.

 

13       Realizować eliminację zjawiska terroryzmu poprzez wyjaśnianie i usuwanie przyczyn jego istnienia a nie skutków. Aby to było możliwe należy rozmawiać również z tymi, którzy prowadzą walkę w jedyny, dostępny dla nich sposób.

 

14       Tworzyć odpowiednie koalicje obronne, właściwie zorganizować, wyszkolić i uzbroić narodowe siły zbrojne w oparciu o własny przemysł.

 

15              Przywrócić kontrole na granicach państwa, ….

 

16       Zreformować politykę zagraniczną.

Najważniejsze zadania:

-      dokonać rzetelnego bilansu zysków i strat związanych z przynależnością do Unii Europejskiej, NATO, Banku Światowego,…,

-      nie ratyfikować Traktatu Lizbońskiego ze względu na: sprzeczność jego treści z Konstytucją RP i żywotnymi interesami Polski, wynik referendum w Irlandii, uniemożliwienie suwerenowi wypowiedzenia się w formie referendum ogólnonarodowego, …,

-      zrezygnować z przyjęcia europejskiej waluty emitowanej przez „niezależną” instytucję międzynarodową, …,

-      zrezygnować z opłat za przekraczanie emisji CO2,

-      podjąć działania zmierzające do utworzenia „Unii Pokoju i Współpracy” – koalicji suwerennych państw świata, rezygnujących z agresji militarnej, politycznej, ekonomicznej, …, oraz współpracy z agresorami. Zrezygnować z przynależności do Unii Europejskiej,

-      zrezygnować z budowy „tarczy antyrakietowej” – brak zgody suwerena, zagrożenie interesów Polski, …,

-      zrezygnować z udziału polskich sił zbrojnych w działaniach poza terytorium Polski,

-      podjąć działania zmierzające do zaprzestania działań wojskowych na terenie Afganistanu, Palestyny, …, wyjaśnienia rzeczywistych przyczyn konfliktów, usunięcia ich na drodze dialogu, pomocy, współpracy, …,

-      podjąć działania zmierzające do powołania międzynarodowego trybunału w celu osądzenia ingerencji i działań zbrojnych obcych państw na terenie Iraku, …,

-      rozwijać wszelką współpracę z polonią na całym świecie,

-      rozwijać współpracę z państwami, które wprowadzą system nadzorowania elit rządzących przez ich narody,

 

DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

 

17       Zreformować organy ścigania, ratownictwa, zarządzania antykryzysowego, ….

Będzie to możliwe dzięki efektom płynącym z reform opisanych powyżej (lepsza organizacja i kontrola służb, dofinansowanie, motywacyjny system wynagradzania za pracę, …,).

 

18       Zreformować wymiar sprawiedliwości.

Obowiązująca od dawna zasada „niezawisłości” sądów nie gwarantuje, co wynika z praktyki, bezstronnych, niezależnych, sprawiedliwych, szybkich, …, postanowień i wyroków. W obecnie obowiązującym systemie to podatnicy są karani za ściganie, osądzanie i egzekwowanie kary przestępcom. To z ich podatków opłacana jest policja, prokuratura, sądy, więzienia,…. Aby uzdrowić tą chorą sytuację należy m.in.:

-      władzę sądowniczą poddać nadzorowi Prezydenta RP,

-      przywrócić instytucję ławy przysięgłych,

-      zmienić zasadę przedawniania przestępstw. Jedynym, dopuszczalnym powodem uznania przedawnienia powinna być śmierć sprawców, zleceniodawców i innych osób, które mogły uzyskać profity z przestępstwa,

-      zmienić zasady wymierzania kar poprzez odpowiednie regulacje prawne (kodeks karny i wykroczeń, kodeks postępowania karnego, …,). Celami wymierzenia kary za wykroczenia, przestępstwa i zbrodnie powinny być: naprawa wyrządzonych krzywd i strat, resocjalizacja, zwrot z nawiązką wszelkich kosztów ścigania, sądzenia, pobytu w zakładach karnych, resocjalizacji, …. W związku z tym, niezbędnymi elementami kary powinny być: obowiązkowa praca, nauka, terapia, …. Okres kary powinien być uwarunkowany zrealizowaniem celów. Ich realizację powinni nadzorować fachowcy (psychiatrzy, psychologowie, ekonomiści, ….). Ewentualne uchylanie się od należytego odbywania kary skutkować powinno odmową zapewnienia dachu nad głową, ogrzewania, światła, posiłku, wody, …. Powinna istnieć możliwość udzielenia pomocy w spłacie należności przez osoby posiadające taką wolę.  Nie można „sponsorować” wczasów przestępcom, gdy ich ofiary cierpią.

 

19       Osądzić osoby działające na szkodę Narodu Polskiego.

 

20       Zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne przede wszystkim poprzez:

-      uruchamianie nowych, odnawialnych, rozproszonych źródeł energii elektrycznej (turbogeneratory z niskowrzącymi czynnikami termodynamicznymi – patent Aleksandra Żytkiewicza, wykorzystujące ciepło z licznych w Polsce pokładów energii geotermalnej lub odpadowe), a także kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych, elektrowni wodnych, wiatrowych, …,

-      rozwój produkcji biopaliw i paliw syntetycznych oraz przetwórstwa węgla,

-      systematyczne zmniejszanie uzależnienia od zewnętrznych dostawców nośników energii poprzez dywersyfikację dostaw, zastępowanie ich energią elektryczną, biopaliwami i paliwami syntetycznymi produkcji krajowej, poszukiwanie i eksploatowanie nowych złóż oraz prowadzenie prac naukowych nad nowymi technologiami.

Nie jest wskazane budowanie elektrowni jądrowych, bo:

-      Można wykorzystać energię dostępną z największego, najlepszego i darmowego reaktora- jądra Ziemi.

-      Możliwości pozyskania pierwiastków promieniotwórczych są ograniczone.

-      Odpady promieniotwórcze są niebezpieczne, a ich składowanie – kosztowne.

 

21       Zreformować system emerytalny i ubezpieczeń społecznych.

Warunkiem efektywnego i trwałego przeprowadzenia tego etapu reform, jest poprawa sytuacji materialnej polskich rodzin. Nastąpi ona dopiero po uwłaszczeniu, zniwelowaniu różnic majątkowych, zapewnieniu możliwości uzyskiwania dochodów, naprawieniu systemu wynagradzania za pracę i podatkowego, wprowadzeniu systemu nadzorowania zgodności majątku mieszkańców Polski z wysokością ich legalnych dochodów, ….

Wtedy, będzie można zrealizować cel m.in. poprzez:

-      zlikwidowanie ZUS, KRUS, FUS, Towarzystw Ubezpieczeń oraz przekazanie ich majątku Polkom i Polakom. Oni najlepiej będą wiedzieli jak zabezpieczyć się na starość, przed chorobą, wypadkiem, czy odpowiedzialnością cywilną. Redystrybucja środków jest niebagatelnym, dodatkowym i zbytecznym kosztem. Nie należy koncentrować się na przerzucaniu pieniędzy z jednego portfela do drugiego. Trzeba stworzyć takie warunki, aby portfel każdej uczciwie pracującej osoby zabezpieczył jej przyszłość na poziomie adekwatnym do udziału w efektach,

-      zniesienie obowiązku ubezpieczeń. Każdy dorosły człowiek powinien mieć możliwość podejmowania samodzielnych decyzji, co do formy i stopnia zabezpieczania się. Systematyczne gromadzenie środków na zwykłym koncie, dobrze zarządzanego i nadzorowanego banku, byłoby lepszym rozwiązaniem (odsetki, możliwość swobodnego dysponowania, gwarancje skarbu państwa, …),

-      zniesienie obowiązku wypłat rent i emerytur przez państwo,

-      bardzo sporadyczne udzielanie pomocy państwa w indywidualnych przypadkach. Powinno mieć miejsce, jedynie w sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych.

 

22       Zreformować ochronę zdrowia.

Główne przyczyny występowania problemów w tym sektorze to: niewłaściwy sposób finansowania oraz zarządzania i nadzoru. Niezbędne jest, więc m.in.:

-      zniesienie dotychczasowego systemu finansowania służby zdrowia (likwidacja NFZ),

-      wprowadzenie 100% odpłatności pacjentów lub ich opiekunów za świadczone im usługi. Będzie to możliwe dzięki poprawie sytuacji materialnej polskich rodzin wynikającej z uwłaszczenia, zniwelowania różnic majątkowych, reformy systemu podatkowego i wynagradzania za pracę, …. Pozwoli też na eliminację zbędnych kosztów redystrybucji środków oraz umożliwi racjonalne zarządzanie pieniędzmi.

-      wprowadzenie nieodpłatnego koncesjonowania placówek służby zdrowia, nie będących własnością skarbu państwa. Koncesje umożliwią właściwe ich nadzorowania przez władze. Oczywiście, przez prawidłowo funkcjonujące władze, bo bezpośrednio lub pośrednio nadzorowane przez Naród Polski. Właściwy nadzór wpłynąć również powinien na poprawę poziomu zarządzania.

 

23       Zreformować edukację i szkolnictwo wyższe.

Na zasadach, podobnych do reformy ochrony zdrowia:

-      wprowadzenie, z identycznych powodów, 100% odpłatności za naukę w szkołach niezależnie od poziomu kształcenia. Należy też zauważyć, że po wprowadzeniu w/w reform każda dorosła (nie uzależniona, nie pozbawiona praw publicznych,…) osoba będąc współwłaścicielem jakiegoś przedsiębiorstwa powinna, we wspólnym interesie, sponsorować rozwój intelektualny swoich dzieci - przyszłych współwłaścicieli,

-      wprowadzenie nieodpłatnego koncesjonowania placówek, będących własnością inną niż skarbu państwa, w celu właściwego nadzorowania przez władze oraz

-      zróżnicowanie w zależności od poziomu wiedzy formę nauczania – poznawanie poprzez doświadczanie, samodzielne dochodzenie do wniosków,

-      dokonanie zmiany formy oceniania poziomu wiedzy – umiejętności stosowania teorii w praktyce, jej przydatności do osiągania praktycznych, pozytywnych efektów działań, ….

 

24       Przeprowadzić wszelkie inne niezbędne reformy (nauka, rolnictwo, gospodarka, infrastruktura, kultura, media, sport, …).

Zreformowanie systemów: zarządzania państwem, finansów publicznych i polityki monetarnej oraz zmiana obowiązującego prawa umożliwią: likwidację deficytu budżetowego i zadłużenia skarbu państwa oraz zgromadzenie środków niezbędnych do przeprowadzenia innych, niezbędnych reform.

Przedsiębiorstwa będące własnością kapitału zagranicznego, nie mogą być przeznaczone do uwłaszczenia Polaków (chyba, że udowodni się nabycie ich z naruszeniem prawa). Maksymalny udział kapitału obcego w przedsiębiorstwach działających na terenie Polski nie powinien przekroczyć 40%. Sposób funkcjonowania, nadzorowania i opodatkowania ich powinien być odrębnie regulowany przez Ministra Gospodarki. Powinien on być uzależniony od kondycji polskiej gospodarki, warunków stwarzanych polskim przedsiębiorstwom w innych państwach, ….

Szczegółowe rozwiązania wielu innych, nieopisanych tu, spraw Naród Polski mógłby w sposób skuteczny nadzorować i wpływać na ich przebieg w trakcie realizacji. Umożliwiłyby to, zaproponowane reformy.

 

ZAKOŃCZENIE

 

        Opisane powyżej propozycje reform to, w moim odczuciu, jedyna szansa na pokojowe, radykalne i korzystne dla Narodu Polskiego zmiany. Wszelkie inne, oddolne, demokratyczne próby reform, w pozornie tylko demokratycznym państwie, nie wiele zmienią. Silne poprzez posiadanie władzy, środków finansowych, …, „elity” nie są zainteresowane zmianami.

 

         Proszę, nie zapominajmy o naszych przodkach, którzy przelewali krew za wolność i niepodległość Polski. My też, zadbajmy o lepszą przyszłość następnych pokoleń Polaków.

 

Wszystkie osoby i organizacje, akceptujące przedstawione propozycje i chcące włączyć się w ich realizację, proszę o:

-      rozpowszechnianie niniejszego programu i zbieranie podpisów osób popierających (na załączonych „Kartach poparcia”, dostępnych również na stronie internetowej) oraz dostarczenie ich pod wskazany adres,

-      zgłaszanie się w celu uruchomienia lokalnych przedstawicielstw Komitetu Wyborczego Niezależnego Kandydata na Urząd Prezydenta RP – Tadeusza Cichockiego,

-      zgłaszanie się w celu uczestniczenia przy opracowywaniu projektu nowej Konstytucji RP, utworzenia „Gabinetu Cieni”, przygotowania reformy prawa, …,

-      zgłaszanie wszelkich, innych form oferowanej pomocy.

 

Niniejszym zobowiązuję się do zgłoszenia, w Państwowej Komisji Wyborczej, swojej kandydatury na Urząd Prezydenta RP po ewentualnym uzyskaniu min. 100 000 podpisów osób popierających,. Jednocześnie złożę u Notariusza i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej oryginał pisemnego zobowiązania do realizacji proponowanych przeze mnie, opisanych powyżej reform.

W przypadku wygrania wyborów i braku dostatecznego wsparcia ze strony Polaków, a w konsekwencji nie wprowadzenia nowej, opisanej wyżej, Konstytucji RP, zobowiązuję się do rezygnacji z urzędu, gdyż w tej sytuacji realizacja programu nie będzie możliwa.

 

 

 

 

Tadeusz Cichocki

 

 

Do Narodu Polskiego |  Życiorys | PobierzKontakt


statystyka